Teminat Senedi Hakkında Karar 28.03.2018 Hakkında Bilgi

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
ESAS NO: 2017/12-1140
KARAR NO: 2018/563
KARAR TARİHİ: 28.3.2018

TEMİNAT SENEDİ OLARAK VERİLEN BONONUN ÖN VE ARKA YÜZÜNDE SADECE “TEMİNAT SENEDİDİR” İBARESİNİN YAZILI OLMASI , ANCAK NEYİN TEMİNATI OLDUĞU BELİRTİLMEMİŞSE KAMBİYO VASFINI VE KAMBİYO TAKİBİNİ ETKİLEMEZ.

teminat-senedi-nedir
teminat-senedi-nedir

Taraflar arasındaki “borca itiraz” isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara Batı İcra (Hukuk) Mahkemesince itirazın kabulüyle takibin iptaline dair verilen 25.02.2014 gün ve 2013/873 E., 2014/159 K. sayılı kararın temyizen incelenmesinin alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 08.05.2014 gün ve 2014/11364 E., 2014/13598 K. sayılı kararı ile,

(…Borçlu hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi yapılmış olup, borçlu süresi içinde icra mahkemesine başvurarak, takip dayanağı senedin teminat senedi olduğundan bahisle takibin iptaline karar verilmesini istemiştir.
Takip dayanağı bonoda “teminattır” ibaresinin bulunması, Dairemizin yerleşik içtihatları doğrultusunda neyin teminatı olduğu açıklanmadığı sürece, başlı başına senedin teminat senedi niteliğinde olduğunun kabulünü gerektirmez.

Somut olayda borçlu, senedin teminat olarak verildiğine ve borca itirazlarına dair İİK’nun 169/a maddesinde öngörülen ve takip hukuku açısından geçerli, yazılı bir belge de sunamadığı gibi dosyaya sunduğu araç satışına dair belgeler de alacaklı tarafından kabul edilmediğine göre mahkemece istemin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir…)
gerekçesiyle ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Talep borca itiraza ilişkindir.
Borçlu

Takibe konu senedin teminat senedi olduğunu ve buna dair şerhin senedin arkasında mevcut olduğunu, alacaklı ile aralarında 04.08.2013 tarihinde traktör alımı ile ilgili sözlü bir anlaşma yapıldığını, traktör bedeli olan 13.500,00 TL’nin 20.10.2013 tarihinde ödenmesi, …’in de bu tarihe kadar traktörün trafikle ilgili resmî işlemlerini tamamlayıp satışa hazır hâle getirmesi hususunda anlaşarak aralarında bir teminat senedi düzenlediklerini, traktörü devir almak için notere gittiklerinde trafikten men edilmiş olduğunun anlaşılması üzerine satışın yapılamadığını, mülkiyetinin hâlen …’e ait olduğunu, devrini alamadığı bir araç için ödeme yapmasının mümkün olmadığını ve borcunun bulunmadığını, …’le traktör alımı dışında başka bir ticari ilişkinin de mevcut olmadığını ileri sürerek takibin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Alacaklı vekili

Takip dayanağı bononun arka yüzünde sadece “teminat senedidir” ibaresinin bulunmasının onun kambiyo senedi vasfını etkilemeyeceğini, Yargıtay içtihatlarına göre de bir senedin teminat senedi vasfını taşıyabilmesi için ya senet üzerinde neden teminat verildiği ya da ayrı bir belge ile söz konusu senedin teminat senedi olduğunun belirlenmesinin gerektiğini, takibe konu senedin teminat senedi olmayıp, alacaklı müvekkilin davacıya elden verdiği para borcunun karşılığı olarak düzenlendiğini, 19.09.2013 tarihli vekâletnamenin traktörü dilediği bedel ve şartlarda satması hususunda dava dışı İhsan Yılmaz’a verilmiş vekâletname olduğunu, vekâletnamede senetten bahsedilmediği gibi vekâletnamede davacının da taraf olmadığını savunarak şikâyetin reddi ile takip konusu alacağın %20 sinden az olmamak üzere tazminata mahkûm edilmesini istemiştir.

Yerel Mahkemece

takip konusu senedin arkasında “teminat senedidir” ibaresi yazılı olup takip konusu senedin kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini içermediği, alacağın varlığının kanıtlanmasının yargılamayı gerektirdiği gerekçesiyle şikâyetin kabulüyle takibin iptaline karar verilmiştir.

Alacaklı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarIda başlık bölümünde açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.

Mahkemece 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 776/b maddesinde açıkça senedin “Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadini…” içermesi gerektiğinin belirtilmiş olması karşısında, “teminat senedidir” ifadesi taşıyan bir senedin kayıtsız ve şartsız olduğu söylenemeyeceği, alacağın varlığı ancak yargılama sonucu ortaya çıkacağından, kaldı ki teminat senedi olmayan bir senedin arkasına”teminat senedidir” ibaresinin yazılmış ve alacaklının da bu yazıyı görerek senedi kabul etmiş olması hâlinde bu senedin teminat senedi olmadığı ileri sürülemeyeceği gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararını alacaklı vekili temyize getirmiştir.

Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; senette bulunan ‘Teminat Senedidir’ kaydının “neyin teminatı olduğu konusunda bir açıklık bulunmaması durumunda” senedin mücerretlik (soyutluk) niteliğini ortadan kaldırıp kaldırmayacağı, burada varılacak sonuca göre kambiyo senedinin geçerli olup olmayacağı, ayrıca bu kambiyo senedine karşı ileri sürülen bu tür bir iddianın ne şekilde ispat edilmesi gerektiği noktalarında toplanmaktadır.
Öncelikle takip dayanağı belgenin kambiyo senedi vasfını haiz olup olmadığı üzerinde durulmalıdır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 776. maddesine göre bononun senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesi ve senet Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelime, kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadi, vade, ödeme yeri, kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adı, düzenlenme tarihi ve yeri ile düzenleyenin imzası bulunmalıdır.

Bu çerçevede belirlilik (muayyenlik) kambiyo senetlerinin temel unsurlarından biridir. Tedavül kabiliyeti de dikkate alındığında, bononun bütün unsurlarının açık, net, yoruma elverişli olmayacak biçimde belirgin olması gerekir. Öztan’ın da ifade ettiği gibi poliçe ve bono keşidesi “şart kabul etmeyen” bir işlemdir (Öztan, F.: Kıymetli Evrak Hukuku, 2. b., Ankara 1997, s.451). Nitekim Türk Ticaret Kanunu’nun 777. maddesi zorunlu unsurları taşımayan senedin bono niteliğinde olmadığını belirttikten sonra vade, keşide ve ödeme yeri konusunda da yedek hukuk kuralı getirerek oluşabilecek boşlukları doldurmuş ve belirlilik ilkesini bu şekilde desteklemiştir. Avizo, bedel, faiz, protestodan muafiyet ve yetki şartı gibi kayıtların konulması kabul edilmekte ise de, illetten mücerretlik veya muayyenlik vasfını ortadan kaldıran kayıtların bono üzerine konması, onun kambiyo senedi vasfını ortadan kaldırır.

Yukarıda yapılan açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Takipte dayanılan 20.10.2013 vade tarihli ve 13.500,00 TL tutarlı bononun arka yüzünde “teminat senedidir” ibaresi bulunmaktadır. Bonoda teminat kaydı varsa da neyin teminatı olduğu belirtilmediğinden bu ibare bononun mücerrettik vasfını ortadan kaldırmaz. Bononun teminat amaçlı verildiğinin kabul edilebilmesi için, neyin teminatı olarak verildiğinin ya bononun önündeki veya arkasındaki yazılar veya ayrı bir belge (İİK’nun 169/a maddesinde öngörülen) ile teminat senedi olduğunun kanıtlanması gerekir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 14.03.2001 gün ve 2001/12-233 E., 2001/257 K.; 20.06.2001 gün ve 2001/12-496 E., 2001/534 K.; 24.02.2010 gün ve 2010/19-67 E., 2010/99 K. sayılı kararlarında da aynı hususlar benimsenmiştir.

Hâl böyle olunca yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken yanılgılı gerekçe ile önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu sebeple direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ :
Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle direnme kararının Özel Daire bozma kararında açıklanan sebeplerle BOZULMASINA,istek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 28.03.2018 gününde oy birliği ile karar verildi.
Şu kategoriye gönderildi: Senet

220 hakkında “Teminat Senedi Hakkında Karar 28.03.2018 Hakkında Bilgi” görüş

 1. Geri bildirim: cialis 50mg pills
 2. Geri bildirim: cialis at walmart
 3. Geri bildirim: better than viagra
 4. Geri bildirim: pov sex games
 5. Geri bildirim: 25 mg viagra price
 6. Geri bildirim: meritking
 7. Geri bildirim: meritroyalbet
 8. Geri bildirim: meritroyalbet
 9. Geri bildirim: eurocasino
 10. Geri bildirim: ivermectin 12mg for sale
 11. Geri bildirim: meritroyalbet
 12. Geri bildirim: sildenafil citrate 50mg
 13. Geri bildirim: meritking
 14. Geri bildirim: slot siteleri
 15. Geri bildirim: child porn
 16. Geri bildirim: zithromax ingredients
 17. Geri bildirim: elexusbet
 18. Geri bildirim: minocycline 100
 19. Geri bildirim: madridbet
 20. Geri bildirim: cialis 80mg
 21. Geri bildirim: zithromax 250 price
 22. Geri bildirim: 2weakening
 23. Geri bildirim: online viagra purchase
 24. Geri bildirim: superman pills viagra
 25. Geri bildirim: toro lawn mower dealers
 26. Geri bildirim: ed pills cialis
 27. Geri bildirim: cheap viagra professional
 28. Geri bildirim: cialis daily reviews
 29. Geri bildirim: cvs prints
 30. Geri bildirim: female viagra reviews
 31. Geri bildirim: sildenafil 100 mg tablet
 32. Geri bildirim: full price of sildenafil
 33. Geri bildirim: meloxicam 10mg dosages
 34. Geri bildirim: stromectol medicine
 35. Geri bildirim: stromectol ireland
 36. Geri bildirim: what is cialis
 37. Geri bildirim: viagra connect form
 38. Geri bildirim: ivermectin 200 mcg
 39. Geri bildirim: stromectol to buy
 40. Geri bildirim: ventolin for sale canada
 41. Geri bildirim: protocol covid
 42. Geri bildirim: flccc ivermectin
 43. Geri bildirim: flccc ivermectin
 44. Geri bildirim: purchase ivermectin
 45. Geri bildirim: order stromectol
 46. Geri bildirim: purchase ivermectin
 47. Geri bildirim: ivermectin 8 mg
 48. Geri bildirim: cost of ivermectin
 49. Geri bildirim: stromectol 12mg online
 50. Geri bildirim: buy ivermectin online
 51. Geri bildirim: ivermectin for sale
 52. Geri bildirim: cost of ivermectin
 53. Geri bildirim: ivermectin australia
 54. Geri bildirim: order ivermectin
 55. Geri bildirim: ivermectin for humans
 56. Geri bildirim: ignition casino usa
 57. Geri bildirim: ivermectin price
 58. Geri bildirim: cialis2022gens
 59. Geri bildirim: prednisone 40mg cheap
 60. Geri bildirim: tadalafil best price uk
 61. Geri bildirim: provigil cost usa
 62. Geri bildirim: viagra for sale za
 63. Geri bildirim: warnings for tadalafil
 64. Geri bildirim: cialis on sale
 65. Geri bildirim: iwermektyna
 66. Geri bildirim: cialis going generic
 67. Geri bildirim: cialis online from canada
 68. Geri bildirim: tadalafil for sale online
 69. Geri bildirim: kamagra oral jelly 100mg
 70. Geri bildirim: ivermectin tablets
 71. Geri bildirim: sildenafil tablets
 72. Geri bildirim: sildenafil tablets uk
 73. Geri bildirim: cheap cialis india
 74. Geri bildirim: cialis website
 75. Geri bildirim: cost of prednisone 20mg
 76. Geri bildirim: kamagra oral jelly
 77. Geri bildirim: cialis no prescription
 78. Geri bildirim: buy molnupiravir covid
 79. Geri bildirim: 1caitiff
 80. Geri bildirim: cialis kaufen
 81. Geri bildirim: stromectol medicine
 82. Geri bildirim: steroid side effects
 83. Geri bildirim: generic viagra reviews
 84. Geri bildirim: cialis price walmart
 85. Geri bildirim: no deposit win real cash
 86. Geri bildirim: cheap cialis india
 87. Geri bildirim: ivermectin otc
 88. Geri bildirim: ivermectin gold
 89. Geri bildirim: omnicef uti
 90. Geri bildirim: cheap tadalafil
 91. Geri bildirim: generic
 92. Geri bildirim: keflex ssti
 93. Geri bildirim: medicine erythromycin
 94. Geri bildirim: azithromycin heartburn
 95. Geri bildirim: ivermectin bnf
 96. Geri bildirim: 20 mg cialis 4
 97. Geri bildirim: ivermectin brand
 98. Geri bildirim: ivermectin to buy
 99. Geri bildirim: erythromycin oth
 100. Geri bildirim: cephalexin sneeze
 101. Geri bildirim: ivermectin 8 mg
 102. Geri bildirim: augmentin tablet
 103. Geri bildirim: keflex sig
 104. Geri bildirim: azithromycin schedule
 105. Geri bildirim: cephalexin brands
 106. Geri bildirim: ivermectin 6 mg for sale
 107. Geri bildirim: is celebrex dulfa
 108. Geri bildirim: stromectol usa
 109. Geri bildirim: lasix no preiscription
 110. Geri bildirim: furosemide 500 mg tablet
 111. Geri bildirim: ivermectina piojos
 112. Geri bildirim: india ivermectin news
 113. Geri bildirim: ivermectin buy canada
 114. Geri bildirim: ivermectin 1 cream
 115. Geri bildirim: ivermectin cost in usa
 116. Geri bildirim: ivermectin generic
 117. Geri bildirim: otc ivermectin
 118. Geri bildirim: cialis otc
 119. Geri bildirim: buy stromectol ivermectin
 120. Geri bildirim: walmart pharmacy
 121. Geri bildirim: mazhor4sezon
 122. Geri bildirim: uttar pradesh ivermectin
 123. Geri bildirim: warnings for tadalafil
 124. Geri bildirim: ivermectin goodrx
 125. Geri bildirim: price of stromectol
 126. Geri bildirim: cost of ivermectin pill
 127. Geri bildirim: viagra
 128. Geri bildirim: stromectol online
 129. Geri bildirim: sildenafil citrate
 130. Geri bildirim: revatio
 131. Geri bildirim: viagra generic
 132. Geri bildirim: stromectol tablets order
 133. Geri bildirim: cialis at walmart
 134. Geri bildirim: tadalafil reddit
 135. Geri bildirim: vardenafil generico
 136. Geri bildirim: mirapex manufacturer
 137. Geri bildirim: letrozole 2.5mg pil
 138. Geri bildirim: Can you mix 2 sperms?
 139. Geri bildirim: What is a guy's weakness?
 140. Geri bildirim: is levitra generic
 141. Geri bildirim: coupons for levitra
 142. Geri bildirim: running earbuds - Treblab
 143. Geri bildirim: earbuds wireless

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir